Verzekering gewaarborgd inkomen

Een verzekering met gewaarborgd inkomen, ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, voorziet je van een pensioen in geval van invaliditeit of ziekte. Wie kan een gewaarborgde inkomensverzekering afsluiten en hoe werkt deze dekking? geldexpert.be heeft de antwoorden!

Wat is een verzekering voor gewaarborgd inkomen ?

Een verzekering voor gewaarborgd inkomen, ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, biedt je de mogelijkheid om een pensioen te ontvangen in geval van ziekte of invaliditeit. Deze verzekering is bedoeld om het verschil aan te vullen tussen je gebruikelijke salaris en het bedrag dat door je ziekenfonds wordt uitgekeerd tijdens de periode van ziekte of invaliditeit. Het doel van deze dekking is het inkomensverlies te compenseren.

In de praktijk kun je met deze verzekering een lijfrente ontvangen, d.w.z. een som geld die periodiek door de verzekeraar wordt betaald (bijvoorbeeld elke maand) gedurende een periode die in het contract is vastgelegd (bijvoorbeeld tot de pensioengerechtigde leeftijd). In zeldzamere gevallen kan de verzekeraar aanbieden om een bedrag ineens uit te betalen, d.w.z. een som geld die in één keer wordt uitbetaald.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Wie kan een verzekering voor gewaarborgd inkomen afsluiten ?

Iedereen die werkt en vindt dat de dekking van de sociale zekerheid niet voldoende is, kan een verzekering voor gewaarborgd inkomen afsluiten. Niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen en ambtenaren kunnen deze verzekering afsluiten.

Goed om te weten: de dekking van een verzekering met gewaarborgd inkomen loopt tot de leeftijd die in het contract is vastgelegd, maar kan nooit de pensioengerechtigde leeftijd overschrijden.

Arbeidsongeschiktheid: hoe kom je in aanmerking voor een compensatie-inkomen?

Als een werknemer niet kan werken, kunnen verschillende verzekeringen worden afgesloten om een financiële vergoeding te krijgen:

 • Bij arbeidsongevallen komt de verplichte arbeidsongevallenverzekering van de werkgever tussen.
 • In het geval van een beroepsziekte zal de verplichte verzekering voor beroepsziekten, beheerd door Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s) en integraal deel uitmakend van de sociale zekerheid, een vergoeding betalen.
 • Als de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een niet-beroepsziekte of een ongeval dat in het privéleven plaatsvond, komt de verplichte sociale verzekering tussen, via de ziekenfondsverzekering of het hulpfonds.

Als aanvulling op deze verplichte verzekeringen hebben werknemers de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, ” gewaarborgd inkomen ” genaamd, die extra compensatie biedt voor situaties die niet gedekt worden door de sociale zekerheid. Werkgevers nemen deze verzekering soms op in hun salarispakket.

Voor zelfstandigen zijn de arbeidsongevallenverzekeringen voor werknemers niet van toepassing. Er is ook geen verplicht verzekeringsstelsel voor beroepsziekten. Ziekten, al dan niet beroepsgebonden, en ongevallen op het werk of thuis worden gedekt door de sociale zekerheid, maar de vergoeding is beperkt. Zelfstandigen kunnen kiezen voor een verzekering voor gewaarborgd inkomen om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid te dekken.

Voor ambtenaren geldt een speciaal statuut dat zowel arbeidsongevallen als beroepsziekten dekt.

Wat wordt niet gedekt door een verzekering voor gewaarborgd inkomen ?

Afhankelijk van het feit of je in loondienst of als zelfstandige werkt, zal je verzekering voor gewaarborgd inkomen bepaalde uitzonderingen bevatten waarmee je rekening moet houden.

Als je bijvoorbeeld je verzekering afsluit terwijl je al arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ongeval of ziekte, ben je niet gedekt. Verrassend genoeg sluiten de meeste polissen ook psychiatrische of mentale aandoeningen uit van dekking. Ook aandoeningen zoals alcoholisme worden over het algemeen niet beschouwd als gedekte ziekten onder de inkomensgarantieverzekering.

De geboden dekking kan per verzekeraar aanzienlijk verschillen. Het is daarom sterk aan te raden om bij je verzekeraar na te vragen wat gedekt is en welke uitsluitingen er in het contract staan. In sommige gevallen kun je ook een uitbreiding van de dekking aanvragen om je specifieke risico’s te weerspiegelen. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een langere wachtperiode om de premie te verlagen.

Let op: als je in loondienst bent, informeer dan bij je werkgever of een verzekering voor gewaarborgd inkomen is inbegrepen in je salarispakket. Zo ja, dan kunnen zij je vertellen welke situaties de verzekering dekt.

Hoe keert een verzekering voor gewaarborgd inkomen uit?

Wanneer je een gewaarborgde inkomensverzekering afsluit, wordt het bedrag van de annuïteit of het forfait bepaald in het contract. Dit bedrag houdt rekening met verschillende factoren zoals je salaris, je uitgaven en een eventuele vergoeding van je ziekenfonds. Bovendien wordt het bedrag dat je ontvangt beïnvloed door de verzekeringspremies die je regelmatig betaalt.

In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval betalen de verzekeraars de lijfrente of het forfaitair bedrag dat in het contract is voorzien. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moet je arbeidsongeschiktheid echter worden vastgesteld door een arts.

Het is belangrijk om op te merken dat de meeste contracten een wachttijd bevatten, ook wel wachtperiode genoemd. Pas aan het einde van deze periode kun je beginnen met het ontvangen van het pensioen of het forfaitaire bedrag. Over het algemeen bedraagt deze wachttijd ongeveer 30 dagen vanaf de eerste dag van invaliditeit, zoals vastgesteld door een arts. Voor bepaalde categorieën mensen, zoals 60-plussers, kan deze periode echter langer zijn. Details over deze periode staan vermeld in je contract.

Als je overweegt om dit type verzekering individueel af te sluiten, is het raadzaam om contact op te nemen met verschillende verzekeraars om te weten te komen welke wachttijden zij in hun polissen aanbieden.

Gratis verzekering gewaarborgd inkomen van het Waalse Gewest voor hypothecaire leningen

Dit is een verzekering voor gewaarborgd inkomen die namens jou wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en wordt betaald door het Waalse Gewest.
Deze maatschappij komt tussen in de gedeeltelijke terugbetaling van uw hypotheek.
Deze verzekering is gratis voor iedereen die een hypotheek neemt op een woning die hoofdzakelijk bestemd is voor bewoning in Wallonië.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De hypothecaire lening moet zijn aangegaan om een van de volgende redenen:
  • Bouw of aankoop van een nieuwe woning
  • Aankoop van een openbare woning (sociale woning, voormalig postkantoor, enz.)
 • U moet uw hypothecair krediet hebben aangegaan en uw verzekeringsaanvraag hebben ingediend ten laatste één jaar na de ondertekening van het kredietcontract.
 • Je moet zelf (en je eventuele echtgeno(o)t(e)) de hypotheek hebben afgesloten (de verzekeringsaanvraag wordt geweigerd als er een derde partij op de hypotheekakte staat)
 • Uw woning moet zich in Wallonië bevinden
 • Als je werkt, moet je een stabiele werksituatie hebben (minstens deeltijds)
 • Als u zelfstandige bent, moet u zelfstandige zijn als hoofdberoep
 • U mag de woning niet hebben bezeten tijdens de twee jaar voorafgaand aan uw aanvraag
 • Je moet in goede gezondheid verkeren
 • Je mag je woning de eerste 8 jaar niet verkopen of verhuren
 • U moet de woning de eerste 8 jaar als hoofdverblijfplaats gebruiken.

De gratis Gewestelijke Verzekering voor Gewaarborgd Inkomen dekt u in geval van inkomensverlies tijdens de eerste 8 jaar na de start van uw hypotheek.
De vergoeding die u ontvangt, wordt berekend op basis van de omvang van uw financiële verlies.
Deze vergoeding is echter beperkt tot maximaal 9.000 euro per jaar gedurende een periode van maximaal 3 jaar.

Om een gratis verzekering aan te vragen, kunt u de formulieren downloaden van de website van het Waals Gewest door hier te klikken.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px