Spaarrekeningen: stevenen we af op de afschaffing van getrouwheidspremies ?

Sinds het advies van de Mededingingsautoriteit, gevolgd door het voorstel van de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, voor één enkele spaarrente, is België in rep en roer over de toekomst van spaarrekeningen en de afschaffing van getrouwheidspremies. Het belangrijkste doel van dit voorstel, dat het onderscheid tussen een basisrente en een getrouwheidspremie wil afschaffen, is om meer transparantie te bieden aan de spaarders.

Spaarrekeningen: stevenen we af op de afschaffing van getrouwheidspremies?

Ontwikkelingen rond de afschaffing van getrouwheidspremies op spaarrekeningen

November 2023: het advies van de Mededingingsautoriteit

In november 2023 bracht de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een cruciaal advies uit met de afschaffing van getrouwheidspremies. Het belangrijkste argument was het gebrek aan concurrentie tussen banken, dat leek te worden versterkt door het behoud van getrouwheidspremies. Deze aanbeveling bracht het debat op gang en benadrukte de uitdagingen van de regelgeving in de banksector.

Goed om te weten: het systeem van getrouwheidspremies op spaarrekeningen is uniek voor de Belgische markt in Europa.

December 2023: het voorstel van Pierre-Yves Dermagne

In december 2023 heeft minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (SP) in het kader van de opvolging van de aanbeveling in het rapport van de Mededingingsautoriteit gepleit voor de invoering van één enkel tarief voor spaarrekeningen. Als gevolg daarvan zouden de getrouwheidspremies worden afgeschaft.

Denk eraan: als je geld op een spaarrekening zet, is de vergoeding die je van de bank ontvangt rente. Momenteel bestaat deze vergoeding uit een basisrente, een getrouwheidspremie en, in bepaalde gevallen, een groeipremie. Ontdek hoe je de rente op een spaarrekening berekent.

“We willen het onderscheid tussen basistarieven en loyaliteitsbonussen op gereglementeerde spaarrekeningen opheffen. Ons doel is om het voor consumenten gemakkelijker te maken om aanbiedingen van spaarproducten tussen en binnen verschillende banken te vergelijken, zodat ze hun mobiliteit beter kunnen benutten om van de concurrentie te profiteren”, legt Pierre-Yves Dermagne uit.

Dit voorstel maakte de weg vrij voor diepgaande discussies tussen de autoriteiten en de belangrijkste spelers in de financiële sector.

Februari 2024: het advies van de NBB

Op vraag van de regering in december 2023 bracht de Nationale Bank van België (NBB) enkele maanden later haar advies uit over de mogelijke afschaffing van de getrouwheidspremies op spaarrekeningen.

In zijn brief aan de heer Dermagne legt de gouverneur van de NBB, Pierre Wunsch, uit dat hij niet gekant is tegen de afschaffing van de getrouwheidspremies en erkent hij dat de aanbevelingen van de BMA “een goed uitgangspunt vormen om na te denken over maatregelen om de transparantie en de mobiliteit van de spaarders te verhogen“.

De NBB waarschuwt de regering echter voor bepaalde aspecten. Ze wijst erop dat gereglementeerde spaargelden in België goed zijn voor 250 miljard euro, of een kwart van de balansen van de banken. Het is dus een belangrijke financieringsbron voor kredieten aan particulieren en bedrijven. De Nationale Bank waarschuwt dat getrouwheidspremies een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van deze spaargelden en dat er dus geen overhaaste beslissingen moeten worden genomen.

Pierre Wunsch voegt eraan toe: “Deze stabiliteit is ook van vitaal belang voor het beheer van de renterisico’s van vastrentende leningen. Een wijziging van de huidige regeling zou banken er dus toe kunnen aanzetten voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van hypotheken met een vaste rente, die onlangs veel particulieren hebben beschermd tegen stijgende rentetarieven.

Een overgangsperiode aanbevolen

Als de regering Dermagne volgt door één rentevoet in te voeren, dringt de NBB aan op de dwingende noodzaak van een overgangsperiode. Zo kunnen de banken zich aanpassen zonder het beheer van het renterisico in het gedrang te brengen. Anders loopt de financiële stabiliteit gevaar, meent de gouverneur.

Hij stelt een geleidelijke verlaging voor over drie jaar van het plafond van de premie, eventueel uitgedrukt als percentage van de basisrentevoet. De NBB benadrukt ook de noodzaak om de verworven rechten van de spaarders te beschermen gedurende de 12 maanden die volgen op de toekenning van elke getrouwheidspremie.

Ten slotte bespreekt de NBB in haar advies de optie om het huidige systeem van getrouwheidspremies te vereenvoudigen. Deze optie, die ook door de BMA werd overwogen, zou volgens haar “de potentiële impact van een stelselwijziging verminderen“. Ze verwelkomt daarom de verkorting van de wachtperiode voor getrouwheidspremies van 12 naar 6 maanden om de mobiliteit op de markt aan te moedigen.

Goed om te weten: tot nu toe zijn binnen de meerderheid alleen de SP en Ecolo voorstander van het afschaffen van loyaliteitsbonussen.

Februari 2024: FSMA steunt mogelijke afschaffing getrouwheidspremies op spaarrekeningen

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), die drie adviesaanvragen heeft ontvangen van de politieke overheden, meer bepaald van de minister van Economie (Pierre-Yves Dermagne), de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming (Alexia Bertrand) en de voorzitster van de Kamercommissie Financiën en Begroting (Marie-Christine Marghem), heeft geen bezwaar tegen het idee van de afschaffing van de getrouwheidspremies op spaarrekeningen.

De FSMA stelt vast dat de consument de voorwaarden voor het verkrijgen van een getrouwheidspremie nog steeds niet volledig begrijpt. Zij moedigt dan ook alle bijkomende inspanningen aan om spaarrekeningen beter vergelijkbaar en begrijpelijker te maken voor de consument.

De FSMA benadrukt echter dat dit initiatief gepaard moet gaan met een grondige reflectie.

De FSMA geeft aan dat deze reflectie aan drie hoofddoelstellingen moet beantwoorden:

  1. Beslissen of getrouwheidspremies verplicht moeten blijven of afgeschaft moeten worden.
  2. Ervoor zorgen dat de hervormingen ter bescherming van de consument behouden blijven en dat de invoering van één enkele rentevoet door de afschaffing van de getrouwheidspremies niet leidt tot een vermindering van de ontvangen vergoeding.
  3. Voorzien in een overgangsperiode om spaarders te laten profiteren van loyaliteitsbonussen die zijn opgebouwd tot de invoering van één rentevoet.

Het verslag van de BMA, het verzoek van de minister van Economie en de opening door de NBB en de FSMA zijn allemaal gebeurtenissen die een belangrijke stap betekenen in de richting van de afschaffing van getrouwheidspremies en een mogelijke hervorming van het systeem van spaarrekeningen in België. Het doel is om meer transparantie en bescherming te garanderen voor de Belgische financiële consumenten.

Ik deel het op :

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px