Vastgoedwoordenlijst hypothecair krediet van A tot Z

0-9    A    B    C    D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Geldexpert

GeldExpert heeft het genoegen u het meest complete lexicon voor te stellen over onroerend goed in het algemeen en in het bijzonder over hypothecaire leningen. Met een dergelijke referentie van woorden zult u niet in staat zijn om niet de definitie te vinden van het woord dat u zoekt met betrekking tot het vastgoedkrediet. Als dit het geval is, neem dan contact met ons op en wij zullen met plezier een definitie toevoegen.

0 tot 9

281.10 – Loonstrook

Dit is een document dat een werknemer elk jaar van zijn werkgever ontvangt en waarmee hij bij de belastingdienst op de hoogte kan blijven. Met dit document kan de werknemer een belastingaangifte doen. Het bevat belangrijke informatie zoals het bruto jaarinkomen, de bedrijfsvoorheffing, de voordelen in natura, het vakantiegeld, enz.

281.12 – 281 – 13 Vervangende inkomenskaarten

Elk jaar sturen instellingen zoals het ziekenfonds en de ONEM een document dat “fiche de revenus de remplacement” wordt genoemd. Hierop staan de in de loop van het jaar ontvangen vervangingsinkomsten, in bruto vorm.

281.15 – Inkomstenblad pensioensparen

Dit is een document dat de begunstigde van een pensioenspaarregeling elk jaar ontvangt. Op dit papier staat het totale bedrag dat in een jaar is gespaard.

A

Aankoopoptie

Een contract waarin de koper zich ertoe verbindt een goed te verwerven zoals het is en binnen een door hem bepaalde termijn.

Aantekening van overdracht

Dit is een document dat bevestigt dat de verzekeringsmaatschappij gemachtigd is om de overlijdensuitkering aan de financiële instelling uit te betalen in plaats van aan de erfgenamen.

Acceptatievoorwaarden

dit zijn simpelweg de voorwaarden waaraan de kredietnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een banklening.

Aflossing

In de bankwereld, met name bij hypothecaire leningen, is dit de volledige terugbetaling van het geleende kapitaal.

Aftrekbaar

Het bedrag dat een kredietnemer over een bepaalde periode moet betalen voor een lening.

ALAC

ook bekend als “Straight Line Amortization”, deze lening wordt progressief verstrekt. Het doel hiervan is om de eerste maandelijkse termijnen van een hypothecaire lening lager te maken.

Alimentatie

Een geldbedrag dat door de ene ex-echtgenoot aan de andere ex-echtgenoot wordt betaald om hun kinderen te onderhouden.

Arbeidsongeschiktheidsinkomen

Een geldbedrag dat een gehandicapte werknemer ontvangt. Het vervangt het salaris van de werknemer.

Authentieke handeling

het is een officieel document dat door een notaris of zelfs een magistraat is opgesteld om een overdracht te authenticeren.

 

B

Basisakte

Dit is een notariële akte waarbij de eigenaar van een onroerende zaak verplicht wordt deze ter beschikking te stellen aan anderen.

Beëindiging

dit is de opzegging, de beëindiging van een contract.

Belgisch Staatsblad

de voorbereiding en verspreiding van officiële en openbare beslissingen door middel van papieren media en internet.

Bericht van het belastingkantoor

Een overheidsdocument dat aan alle belastingbetalers wordt toegezonden en waarin de te betalen belastingen staan vermeld. Het is een document dat financiële instellingen nodig hebben om een hypotheek toe te kennen.

Het bestaansminimum

Dit is het bedrag dat een bankinstelling overhoudt na aftrek van de kosten van een kredietaanvraag. Dit bedrag is afhankelijk van elke bank en van de huwelijkssituatie van elke cliënt. Om het te bepalen worden de kosten voor het verstrekken van een lening afgetrokken van het inkomen dat de aanvrager ontvangt.

Borgstelling

Een borg is een persoon die zich ertoe verbindt de vordering van een schuldenaar te betalen.

Bouwvergunning/bouwvergunning

een document dat de eigenaar van een eigendom toestemming geeft om te bouwen, af te breken of grote werken uit te voeren.

C

Commercieel huurcontract

Dit is een huurovereenkomst tussen een bedrijf en particulieren. Het is nuttig voor het huren van kantoren, coworkingruimte of gebouwen.

Compensatie

Om een ongelijkheid te compenseren, is een saldo een geldbedrag dat wordt betaald door degene aan wie een partij wordt toegekend die meer waard is dan zijn aandeel. In het geval van een echtscheiding is het bijvoorbeeld mogelijk dat een van de partijen na de verdeling van de goederen een saldo opeist. Als een van de echtgenoten een bestaande hypotheek op naam van het echtpaar op eigen naam wil aflossen, kan het saldo worden opgenomen in een (hypotheek)aanvraag.

Constante maandelijkse betaling

een constante som geld die een schuldeiser elke maand tot de laatste betaling aan zijn schuldenaar betaalt.

D

Debiteur

Dit is een persoon die een lening heeft afgesloten bij een financiële instelling (de schuldeiser)

Dubbele verzekering

Contract voor een schuldsaldoverzekering. Eén enkel contract voor twee verzekerden en dus één enkele premie. Een contract dat als bijzonderheid heeft dat het uitstaande saldo van de hypothecaire lening wordt terugbetaald bij overlijden van een van de verzekerden.

E

Echtscheidingsovereenkomst

Alleen opgesteld na een echtscheiding tussen twee echtgenoten, dit is een uitgebreid document met de verdeling van de woningen tussen echtgenoten, kinderalimentatie….

Eerste koper

De aankoop van een eerste woning door iemand die van plan is er te gaan wonen.

Effectenportefeuille

De belegger heeft een duidelijk beeld van het boekhoudkundig en fiscaal beheer van zijn effecten.

Eigen bijdrage

Zoals de naam al zegt, is de persoonlijke bijdrage een investering die de kredietnemer doet voor diverse kosten in verband met de banklening, de verzekering en de notaris.

Eigen en enige woning

Dit is een woning die op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan, door de eigenaar(s) van de woning samen met hun echtgenoot wordt bewoond. Bovendien mogen deze eigenaars slechts één woning bezitten.

Emphyteutisch huurcontract

Dit huurcontract geeft de huurder dezelfde rechten als de eigenaar. Hij kan het gebouw gebruiken voor commerciële doeleinden.

EPB

is een document dat een idee geeft van de energieprestatie van een gebouw. Dit document is 10 jaar geldig. Dit document is verplicht bij de aankoop van een woning in België.

Expertise

In het geval van hypothecair krediet is dit de taxatie van de waarde van een onroerend goed door een deskundige. Deze is uiteraard gemandateerd door de bank.

F

Flatgebouw

Een gebouw bestaande uit verschillende woningen.

G

Gebied

De afmetingen van een gebied

Gebouw voor gemengd gebruik

een gebouw dat bestaat uit zowel woningen als commerciële accommodatie.

Gedwongen openbare verkoop

De gedwongen openbare verkoop is een gerechtelijke procedure die tegen de wil van de eigenaar wordt uitgevoerd om de schuldeiser zijn vordering te laten innen.

Gemeenschappelijk eigendom/individueel eigendom

Dit is het delen van de eigendom van één woning door meerdere personen.

Gewaarborgd inkomen

In geval van verlies van werk en dus van stopzetting van de betaling van het loon, is het gewaarborgd inkomen een verzekering.

Grensafbakening

de afbakening is een bewerking die dient om eigendommen af te bakenen.

Griffie

speelt in de rechterlijke organisatie de rol van secretaris.

Grosse

notariële akte die een kredietbrief aan een bank vertegenwoordigt.

H

Herbouwwaarde

Een waarde die gelijk is aan de kosten om een gebouw in dezelfde staat als voorheen op te bouwen.

Huishoudelijk compromis

Dit is het document dat de identiteit en de duur van een gedomicilieerde persoon bevestigt.

Huurovereenkomst

Dit is een contract tussen de eigenaar van een huis en de huurder. De maandelijkse huurprijs is het belangrijkste onderdeel van het document.

Hypothecaire lening

Een lening aan een financiële instelling of tussenpersoon met een hypotheek op onroerend goed als zekerheid voor de terugbetaling.

Hypothecaire overdracht

Dit is een document waarin een of meer activa van de eigenaar worden gehypothekeerd om de verbintenis van een derde te waarborgen.

Hypotheek

Dit is een eigendom dat wordt verkregen door het verstrekken van een lening en dat in pand wordt gegeven om de betaling van een schuld bij een financiële instelling te waarborgen.

Hypotheekhouder

Dit is een persoon die een pand dat hij of zij bezit verhypothekeert aan een derde. Deze laatste krijgt een hypothecaire lening ondanks het feit dat hij niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet.

Hypotheekinschrijvingsbewijs

Dit document vat de criteria samen die aanwezig zijn op de akte die het bezit van een onroerend goed door een schuldenaar garandeert.

Hypotheekkantoor

Onder leiding van de SPF Finance heeft elk district zijn eigen kantoor. Dit kantoor verzekert de identiteit van de eigenaar van een gebouw, alsook het regelmatige onderhoud van de hypotheken. Bij een overdracht bijvoorbeeld moet de notaris het kantoor inlichten.

Hypotheekmandaat

Een document opgesteld in de vorm van een contract tussen de schuldeiser en de kredietinstelling. Deze laatste geeft de bank toestemming om een hypotheek aan te vragen.

Hypotheekrente

de rente opgelopen door het verstrekken van een hypothecaire lening.

Hypotheekschadeclausule

Dit is een verzekeringscontract dat bepaalt dat: in geval van brand, de kredietinstelling de schaderegeling rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappij ontvangt. Dit document wordt ondertekend in het kader van een hypothecaire lening.

Hypotheekvordering

Door de aanvrager van een hypotheek te verplichten een brandverzekering af te sluiten, brengt de geldschieter een hypothecaire schuldbekentenis in.

 

I

Inkomen uit prepensioen

som geld ontvangen door een werknemer als aanvulling op zijn of haar salaris of door een niet-werknemer gedurende de periode dat hij of zij niet werkt.

Inschrijvingskosten

Bij de verkoop van een woning moet een belasting worden betaald waarmee de koper zich kan inschrijven bij het hypotheekkantoor. Dit verschilt van stad tot stad. Zo zijn de registratierechten niet hetzelfde in Brussel, Wallonië of Vlaanderen.

Instrumentale handeling

Dit juridisch document wordt afgegeven om een situatie tussen twee of meer partijen vast te stellen.

Intrekking van een terugkoopovereenkomst

Dit is een document dat de verkoper de mogelijkheid geeft een verkochte woning terug te kopen.

J

JKP of jaarlijks kostenpercentage

Een indicator die de totale kosten van het krediet voor de consument weergeeft; het omvat de rente en alle kosten, provisies en vergoedingen van welke aard ook. In het geval van leningen op afbetaling wordt het als referentierentevoet beschouwd.

K

Kadastraal inkomen

Dit is de helft van een fictief geldbedrag dat voortvloeit uit de verhuur van een onroerend goed.

Kadastrale verevening

de kadastrale administratie stelt een bedrag vast dat de inkomsten uit de verhuur van een woning vertegenwoordigt.

Koopcompromis

Dit is een document dat koper en verkoper bindt bij de overdracht van een onroerend goed. Er kunnen clausules worden toegevoegd volgens de voorwaarden van de verkoper en de koper.

Kosten voor het aanvragen van een lening

Een geldbedrag dat een kredietaanvrager verschuldigd is aan de kredietverlenende instelling in verband met een kredietaanvraag. Dit is niet standaard, elke instelling bepaalt het bedrag. U kunt een hypotheeksimulatie uitvoeren om een schatting te krijgen van de kosten.

Kredietbemiddelaar

Een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een hypothecair krediet bemiddelt tussen een schuldeiser en een schuldenaar.

Kredietcommissies

Een hypothecaire lening is een lening waarbij twee personen een overeenkomst tot aankoop van een onroerend goed en de koopakte ondertekenen, waarbij zij de eigendom van het onroerend goed en de schuld delen.

Kredietconsolidatie

Dit is de andere naam voor een kredietovername. Het wordt gebruikt om alle uitstaande leningen samen te voegen tot één enkele betaling met een langere looptijd.

Kredietnemer

Een term die wordt gebruikt om een persoon aan te duiden die een kredietinstelling benadert om een lening af te sluiten.

Kredietofferte

Dit is een document waarop de verschillende parameters voor de toekenning van een lening gedetailleerd staan vermeld. Deze parameters omvatten de duur van de lening, het toegekende bedrag, de maandelijkse betalingen, enz.

Kredietopening

Dit is een procedure waarmee de kredietaanvrager beetje bij beetje het geld kan opnemen dat hij nodig heeft. Er wordt echter een maximumbedrag vastgesteld dat niet mag worden overschreden.

Kredietverlening

Dit is de goedkeuring die een kredietgever krijgt van een kredietinstelling, naar aanleiding van zijn kredietaanvraag. Het is de laatste stap in het proces van het aanvragen van een hypotheek

L

Lastenboek

Dit is een document waarin alle resultaten zijn vastgelegd die de klant wenst te bereiken. Zo kan de klant een klacht indienen wanneer de dienstverlener niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

Legaat

De kosteloze overdracht van een of meer goederen die toebehoorden aan een persoon die niet meer in leven is. Een testament is het middel bij uitstek om een legaat te maken.

Lening op afbetaling

Dit is een contract dat bepaalt dat krediet wordt verleend aan een of meer kredietnemers. Deze laatsten verbinden zich er op hun beurt toe het krediet in maandelijkse termijnen af te lossen.

Lening voor onroerend goed

Een lening die wordt verkregen om de kosten van de notaris voor het opstellen van authentieke akten te betalen. Het kan ook worden gebruikt om het uitstaande saldo van een hypotheek af te lossen.

Leningen met constante aflossing

Dit komt overeen met een betalingswijze die rekening houdt met een vast gedeelte van het kapitaal en een variabele rente. In de meeste gevallen is deze rente aan het begin van de betaling hoger.

Levenslange huurovereenkomst

Dit is een huurcontract voor onbepaalde tijd of tot het overlijden van de eigenaar.

Lijfrente

Een som geld die periodiek wordt betaald tot het overlijden van de schuldeiser.

Loonbeslag

Bij een onbetaalde schuld is loonbeslag een procedure waarmee de schuldeiser de werkgever kan vragen een bepaald bedrag van het maandelijkse inkomen van de schuldenaar te innen.

M

Marktwaarde

De marktwaarde van een goed is de werkelijke prijs waartegen het goed kan worden verkocht.

Medekredietnemer

In het geval van een hypothecaire lening wordt een medekredietnemer gedefinieerd als twee personen die een voorlopig koopcontract en de koopakte ondertekenen. Zij delen de eigendom van het onroerend goed en de schuld.

Medewerker van de notaris

Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen van notariële akten. Hij is gewoon de medewerker van de notaris.

Ministerie

een team van magistraten, openbare aanklagers en afgevaardigden dat belast is met de verdediging van de belangen van de samenleving. Ze zijn vaak actief in civiele en strafzaken.

Minuut

het origineel van een door de notaris opgemaakte en bewaarde akte.

N

NBB

Dit is de afkorting van de Nationale Bank van België.

NBB-lijst

dit is een lijst van kredietverliezen opgesteld door de Nationale Bank van België.

NBB-verslag

In het kader van de terugbetaling van een lening, onvermogen om de door de centrale kredietinstelling (CCP of CCE) geregistreerde verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te komen.

Notariële akte

dit is gewoon een door de notaris opgesteld en ondertekend document dat als authenticiteit dient.

Notariskosten

Het opstellen van de verkoopakte van een onroerend goed wordt uitgevoerd door de notaris, die hiervoor een vergoeding vraagt.

O

Offerte

Een woord voor een aanbod dat wordt gedaan voordat het wordt aanvaard.

Offerte voor volledig door een bedrijf uitgevoerde werkzaamheden

Een lijst van alle werkzaamheden die de kredietnemer wil laten uitvoeren door een of meer bedrijven. Hierin moet het bedrag per onderdeel worden vermeld, evenals het bedrag voor de benodigde goederen en arbeid.

Onroerende voorheffing

Dit is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op de onroerende inkomsten van een geïndexeerd onroerend goed in België.

Onteigening

Een juridische beslissing die iemand het recht ontneemt om het eigendomsrecht op een onroerend goed te genieten.

Ontslag

document geschreven door de notaris die een eigendom van zijn hypotheek ontruimt.

Ontvangst van de koopprijs

de koopakte of een akte van dezelfde waarde moet de betaling in verband met de verwerving van een onroerend goed vermelden.

Ontwerpakte

dit is de eerste versie van een akte die aan alle betrokken partijen wordt toegezonden zodat zij een suggestie of wijziging kunnen doen.

Ontwerp-compromis

dit is de eerste versie van een compromis, die voor advies aan de verschillende betrokken partijen wordt toegezonden.

Onverdeelde eigendom

Wanneer verschillende personen identieke rechten hebben op hetzelfde goed, is de uittreding uit onverdeeldheid de techniek van vermogensbeheer en -deling die deze personen eventueel moeten gebruiken. Een voorbeeld is het delen van aandelen of de verkoop van het onroerend goed om het bedrag in evenredige aandelen te verdelen.

Openbare verkopen/veilingen

Een openbare verkoop waarbij het verkochte goed wordt gegund aan de hoogste bieder

Overbruggingskrediet

Een hypothecair krediet is een lening die wordt gebruikt om een ander onroerend goed te verwerven terwijl het andere wordt verkocht. De uitvoering van dit contract geeft aanleiding tot een betaling van het kapitaal in geld en de betaling van rente in elke maandelijkse termijn.

Overdrachtsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven op de nalatenschap van een niet-Belgische inwoner. Dit bedrag wordt geïnd door de notaris namens de staat.

P

Pandrecht

dit is een eigendom dat gehypothekeerd kan worden om een lening af te sluiten.

Pensioeninkomen

Een som geld ontvangen door een werknemer die zijn loopbaan heeft beëindigd.

Percentage

een percentage gegeven door het bedrag van een opgenomen lening te delen door het bedrag van de nettowaarde van een onroerend goed.

Pincode van de identiteitskaart

Wordt heel vaak gebruikt om een lening te verkrijgen en geeft toegang tot de gegevens van de cliënt, zoals het uittreksel uit het register, het attest van de nationale bank en andere.

Private huurovereenkomst

Dit is een contract dat hoofdzakelijk tussen de eigenaar en de huurder wordt opgesteld zonder dat er een rechtshandeling aan te pas komt. Om ongemakken te voorkomen, is het niet aan te raden te kiezen voor een notariële huurovereenkomst.

Put-optie

de verkoper verbindt zich ertoe een goed te verkopen binnen een door hem bepaalde termijn.

Q

R

Raming van de met eigen arbeid uitgevoerde werkzaamheden

Dit is een document waarin de door de schuldenaar zelf te verrichten werkzaamheden worden opgesomd. Het vermeldt het bedrag dat aan elke taak wordt toegekend.

Rol

Een door de griffier opgestelde lijst van zaken die bij de stamrechtbank in behandeling zijn.

S

Saldoverzekering

De schuldsaldoverzekering (OBI) is een verzekeringscontract dat de betaling garandeert van het uitstaande saldo van een eerder hypothecair krediet dat door de verzekerde is afgesloten. Dit contract wordt pas uitgevoerd bij overlijden van de begunstigde van het krediet. Bovendien kan de terugbetaling van de premies gebeuren in één enkele betaling of in constante betalingen (maandelijks, jaarlijks, driemaandelijks, enz.). Er zij echter op gewezen dat in het geval van een lening van 125% de eenmalige betaling een verplichting wordt.

Samenlevingscontract

Dit is een contract tussen twee echtgenoten waarin de verdeling van de goederen en het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd.

Simulatie

Schatting door een schuldeiser van de kosten van een lening en de mogelijkheden om te lenen, aangeboden aan de debiteur. Het geleende bedrag, de looptijd van de lening, de rentevoet en de maandelijkse aflossingen zijn details die in een simulatie zijn opgenomen.

Sociale huisvesting

Voor mensen die in financiële moeilijkheden verkeren en moeilijk een woning kunnen vinden, is een sociale woning de oplossing.

Solvabiliteit

Het vermogen van een persoon om zijn of haar schulden, inclusief krediet, te betalen ten belope van zijn of haar inkomen.

Stap voor stap

Een hypotheek is een stapsgewijze lening zoals ALAC, die tot doel heeft de maandelijkse betalingen te verlagen.

T

Taxatie

Bij hypotheekverstrekking is dit de taxatie van de waarde van een onroerend goed door een deskundige. Deze is uiteraard in opdracht van de bank.

Taxatiekosten

de kredietnemer is een bedrag verschuldigd na de tussenkomst van de expert die de waarde van een onroerend goed bepaalt.

Term belegging

Een som geld die aan een financiële instelling wordt toevertrouwd voor een vooraf bepaalde periode. Tijdens deze periode brengt het opnemen van eender welk bedrag extra kosten met zich mee.

Terugkoop/herfinanciering van het krediet

Zoals zijn naam aangeeft, bestaat het uit het hernemen van een initieel krediet, met als doel een beter aanbod voor de financiering van zijn vastgoedproject. Wilt u meer weten, Mes-Finances.be schreef een analyse om te weten of het interessant is om uw hypothecaire lening te herfinancieren.

Terugneming van uitstaande bedragen

Een som geld die wordt genomen van een deel van het reeds afgeloste kapitaal.

Testament

Een door een erflater opgesteld document waarin hij aangeeft welke personen na zijn overlijden van zijn nalatenschap zullen profiteren.

U

Uitstaand

Het totale bedrag van iemands verplichtingen in verhouding tot zijn schulden.

V

Variabele formules

In tegenstelling tot vaste formules hebben variabele formules betrekking op de variatie van de rentevoet die op een lening wordt toegepast. Zo wordt de rentevoet na een bepaalde periode opnieuw berekend volgens de gekozen formule. Een variabele formule 1/1/1 betekent bijvoorbeeld dat de rentevoet elk jaar wordt herzien.

Variabele rentevoet

Een variabele rente kan stijgen of dalen in functie van de OLO-index.

Vaste looptijd/ boete lening

Een leningsformule die een alternatief is voor de traditionele hypothecaire lening, waarbij de kredietnemer alleen de rente terugbetaalt. Pas op het einde van het contract, aan het einde van de lening, is de kredietnemer verplicht het kapitaal terug te betalen.

Veiling

Een verkoop bij opbod is een verkoop bij opbod.

Verbintenis tot aankoop/aankoopbelofte

Een document dat de verkoop van een goed effectief maakt na overeenstemming over factoren zoals de aankoopprijs.

Verhouding tussen uitgaven en inkomsten

Ook wel schuldenratio genoemd, het is het percentage dat men verkrijgt wanneer men de inkomsten met de lasten verwart.

Verhuurder

is gewoon de eigenaar van een huis. Deze heeft echter huurders en wil zijn eigendom verhuren.

Verklaring van de werkgever

Dit document wordt afgegeven door de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het invullen van het document voor zijn werknemer. Alle officiële gegevens worden vermeld, met name het soort contract (stage, contract van bepaalde duur, tijdelijk werk, vast contract), het ontvangen loon en het adres van de werknemer. Dit document is essentieel voor het verkrijgen van een hypotheek.

Verklaring van erfrecht

Dit is een document dat de erfgenamen van een onroerend goed naar de belastingdienst sturen. Het vermeldt de burgerlijke staat van de overledene en die van zijn opvolgers.

Verkoop in onderling overleg

Een klassieke verkoop tussen twee partijen die het eens zijn over de prijs van de goederen, de datum van de verkoop, de levering enz.

Verkoop met recht van terugkoop

Een verkoop met recht van terugkoop wordt gekenmerkt door de verplichting van de koper van een goed om het terug te geven aan de verkoper in ruil voor de prijs. Het is ook bekend als een verkoop met recht van terugkoop.

Verkoop op afbetaling

Een verkoopovereenkomst waarbij de koper een goed of dienst kan verwerven terwijl hij in vaste maandelijkse termijnen betaalt volgens de in de overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Verlenging

is het in stand houden van een situatie, ook na de datum waarop deze zou moeten aflopen.

Vermindering

 het wordt beschouwd als een vermindering van de registratierechten in verband met de aankoop van een onroerend goed.

Vervaldatum

verwijst naar de datum waarop een schuld verschuldigd is.

Vervangingen

Het proces van het verkrijgen van een lening van een geldschieter voor de aankoop van een woning, of voor de verkoop van een woning, waarbij de geldschieter het recht heeft een vergoeding te eisen. Dit staat bekend als de herinvesteringsvergoeding.

Vervangingsinkomen

som geld die iemand ontvangt in ruil voor het werk dat hij of zij doet. Deze som vervangt het loon en kan de vorm aannemen van onderlinge bijstand, pensioen, OCMW, enz.

Volmacht

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een persoon door een andere persoon. Deze dient de belangen van zijn gemachtigde.

Voorschot

dit is de eerste betaling (5-10% van de verkoopprijs) bij de aankoop van een woning.

Voorwaarde/opschortingsclausule

Dit is een voorwaarde die de uitvoering van een contract in de weg staat. In het geval van een hypothecair krediet kan dit een opschortende voorwaarde zijn voor de verkoop van een onroerend goed.

Voorziening

Een geldbedrag dat een partij van de andere partij vordert voordat de rechter een definitieve beslissing neemt.

Vrijgave van hypotheek

Een document dat de rechten van de eigenaar van een goed op dat goed herstelt nadat de schuld in verband met de hypotheek op het goed volledig is betaald.

Vrijwillige openbare verkoop

Een actie waarbij de eigenaar van een goed vrijwillig verkiest zijn eigendom te koop aan te bieden. Tijdens de veiling bepalen de kopers de prijs van het goed. Het staat de eigenaar vrij te beoordelen of de geboden prijs passend is. Indien dit niet het geval is, is de eigenaar vrij om zijn eigendom uit de verkoop terug te trekken. Dit is een snelle manier om een product op de markt te verkopen.

W

Waarde van een gedwongen verkoop

De prijs van een onroerend goed dat onder dwang wordt verkocht. Deze waarde is doorgaans lager dan bij een traditionele verkoop omdat hij wordt bepaald door de urgentie van de transactie.

Werkloosheidsinkomen

Dit is bijstand aan iemand die actief op zoek is naar werk. Het compenseert het gebrek aan salaris.

Woningfonds

dit is een organisatie opgericht door de Gezinsbond met als doel bepaalde gezinnen een woning te bezorgen, naar de site van het Woningfonds

X

Y

Z

Zegel

Een zegel is een officieel stempel dat op documenten wordt aangebracht om de echtheid ervan te garanderen.

Zolder

vroeger tot woning omgebouwde woning die als werkplek werd gebruikt.

Zwarte Maagden Inkomen

Dit is een soort bijstand die wordt toegekend aan mensen met een handicap van meer dan 66%.

Zie ook ons beleggingslexicon

0-9    A    B    C    D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px