Het rentenfonds

Het Rentenfonds is een onafhankelijke openbare instelling. Zij werd opgericht bij het wetsdecreet van 18 mei 1945 en haar verbintenissen worden gegarandeerd door de Belgische Staat.

Taken van het Fonds voor het effectenbedrijf

De taken van het Rentenfonds hebben betrekking op de secundaire markt voor obligaties van de Belgische overheidsschuld.
Zijn voornaamste doelstelling is de integriteit van de Belgische markt van de overheidsschuld te optimaliseren.

In zijn toezichthoudende rol maakt het Rentenfonds gebruik van de onderzoeksbevoegdheden die het bij het wetsdecreet van 18 mei 1945 heeft gekregen.

Belangrijkste missie

De hoofdopdracht van het Rentenfonds bestaat erin de liquiditeit van de secundaire markt van de Belgische overheidseffecten te verzekeren, voornamelijk ten behoeve van eenieder die op persoonlijke titel (buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit) op deze markt actief is.

Daartoe kan het Fonds op twee manieren optreden:

  • Het Rentenfonds intervenieert zelf op de fixingmarkt
  • Het Rentenfonds zorgt voor de deelname van liquiditeitsverschaffers op de doorlopende markt binnen een kader dat de belangen van kleine houders beschermt.

Dagelijkse koersbepaling

Het Rentenfonds zorgt voor de liquiditeit van de Belgische Staatsbons en de klassieke leningen op de fixingmarkt. Daartoe stelt het Rentenfonds een prijs per dag en per lening vast.

Het Rentenfonds beoogt met deze prijsstelling de particuliere beleggers een billijke prijs te garanderen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke lening.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px