Het garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten en het Beschermingsfonds beschermen uw tegoeden en financiële instrumenten. Ze komen tussenbeide wanneer een aangesloten instelling haar verbintenissen niet kan nakomen. Zij betalen dan uw geld of financiële instrumenten terug tot een bepaald bedrag. Het Waarborgfonds voor Financiële Diensten en het Beschermingsfonds dragen, samen met het Resolutiefonds, bij tot de financiële veiligheid en stabiliteit in België.

Structuur van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds

Het garantiefonds en het beschermingsfonds maken deel uit van de diensten van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Het directiecomité wordt momenteel voorgezeten door Alexandre De Geest. Naast de voorzitter bestaat het uit 17 leden en een regeringscommissaris.

Kort overzicht

 • Elk deposito dat u hebt gedaan bij een kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is beschermd tot 100.000 euro per persoon per instelling.
 • Het geld dat u bij een beleggingsonderneming in België hebt gestort, is beschermd tot 100.000 euro per persoon en per instelling.
 • Elke levensverzekering (tak 21) die u aanhoudt bij een verzekeringsmaatschappij in België is beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling.
 • Elk financieel instrument dat u bezit bij een beleggingsonderneming of kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte is beschermd tot 20.000 euro per persoon en per instelling.

De depositogarantie

Als uw instelling niet langer in staat is uw deposito’s terug te betalen of failliet wordt verklaard, betaalt het Garantiefonds uw tegoeden binnen 15 dagen terug.

Merk op dat deze termijn sinds 2021 begint te krimpen, om vanaf 1 januari 2024 geleidelijk uit te komen op 7 werkdagen.

Het Garantiefonds betaalt u maximaal 100.000 euro terug. Dit bedrag geldt per persoon en per instelling.
Sommige deposito’s zijn echter tijdelijk hoger beschermd.

Garantiefonds

Belgische instellingen beschermd door de depositogarantie

De depositogarantie is een bescherming die van toepassing is op deposito’s van de volgende instellingen:

 • Kredietinstellingen naar Belgisch recht.
 • Bijkantoren van kredietinstellingen waarvan de moedermaatschappij in een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte is gevestigd en die geen bescherming genieten die ten minste gelijkwaardig is aan die van het Garantiefonds.

Uitgesloten zijn:

 • Bijkantoren van kredietinstellingen met hoofdkantoor in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Deze instellingen worden beschermd door het garantiestelsel van het betrokken land.
 • Bijkantoren van kredietinstellingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort en die een bescherming genieten die ten minste gelijkwaardig is aan die van het Garantiefonds. Deze instellingen worden ook beschermd door het garantiestelsel van het betrokken land.

Door de depositogarantie beschermde activa

De volgende activa worden beschermd door de depositogarantie:

 • Alle deposito’s op zichtrekeningen, spaarrekeningen of termijnrekeningen. Ongeacht de valuta.
 • Gedematerialiseerde bonnen of bonnen op naam die op een rekening op naam worden geregistreerd.
 • Obligaties en andere bankschuldinstrumenten die vóór 2 juli 2014 zijn samengesteld of uitgegeven.

Uitgesloten:

 • De activa van bedrijven in de financiële sector (verzekeringen, banken enz.).
 • De activa van de overheid en de staat.
 • De activa van de commissarissen of bestuurders in de rekeningen van de in gebreke blijvende kredietorganisatie.
 • Activa die betrokken zijn bij de bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme.
 • Obligaties en andere schuldbewijzen van banken die sinds 2 juli 2014 zijn samengesteld of uitgegeven.
 • Elektronisch geld en de daarvoor ontvangen gelden.
 • Deposito’s mogen overeenkomstig het nationale recht alleen worden vrijgegeven voor de aflossing van een lening die is aangegaan voor de verwerving van particulier eigendom bij een kredietinstelling of een andere instelling die het deposito aanhoudt.

Heeft u recht op de waarborg van 100.000 euro?

Als u eigenaar bent van een beschermd product en u voldoet niet aan de bovenstaande uitsluitingen, hebt u recht op de garantie van 100.000 euro. Dit geldt ongeacht of u :

 • Een persoon die minderjarig is, door een derde wordt vertegenwoordigd of onder curatele staat, ongeacht uw nationaliteit of woonplaats
 • Een burgerlijke vennootschap, een vereniging, een stichting of een ander soort groepering
 • Een onderneming, ongeacht haar omvang of status

Wat te doen als uw financiële instelling failliet gaat?

Om bij een faillissement van uw financiële instelling van de depositogarantie te kunnen profiteren, moet u :

 • Heb een rekening bij een andere financiële instelling.
 • Geef het nummer van deze rekening door aan het Garantiefonds via Myminfin. Na het inloggen kunt u in de rubriek “Mijn tegoeden” uw financiële instelling selecteren en het rekeningnummer doorgeven waarop u uw terugbetaling wenst te ontvangen.

De terugbetaling gebeurt automatisch. Er hoeft dus geen verdere actie te worden ondernomen.

Als u dit alternatieve rekeningnummer niet opgeeft, kan het Garantiefonds uw terugbetaling niet verwerken.

De berekening van uw terugbetaling door het garantiefonds

Om het bedrag van uw terugbetaling te berekenen, wordt het totaal van uw beschermde tegoeden (hoofdsom, rente en toebehoren) van al uw bankrekeningen (zonder onderscheid van naam of aard van deze rekeningen) bij dezelfde financiële instelling opgeteld.

Het totale bedrag wordt vervolgens omgezet in euro en eventueel beperkt tot 100.000 euro.
Als een van uw deposito’s tijdelijk beschermd is, kan deze limiet worden verhoogd.

De garantie van fondsdeposito's

Als uw beleggingsonderneming uw tegoeden niet meer kan terugbetalen of failliet wordt verklaard, betaalt het Garantiefonds uw tegoeden binnen 3 maanden terug.
Het maximumbedrag dat wordt terugbetaald is 100.000 euro per persoon en per instelling.

Door de depositogarantie beschermde beleggingsondernemingen

Alle beleggingsondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte genieten deze bescherming.
In België bedraagt de bescherming, zoals we hebben gezien, 100.000 euro.
In de andere lidstaten bedraagt zij minimaal 20.000 euro.

Door de depositogarantie beschermde producten

Deze garantie beschermt gelddeposito’s. Dit zijn gelden die voortvloeien uit of bestemd zijn voor beleggingstransacties in financiële instrumenten.

Wat te doen als uw beleggingsonderneming failliet gaat?

Om in aanmerking te komen voor de stortingsgarantie moet u :

 • Heb een rekening bij een andere financiële instelling.
 • Geef het nummer van deze andere rekening door aan het Garantiefonds via Myminfin. Na bevestiging van uw identiteit kunt u in de rubriek “Mijn activa” uw failliete financiële instelling selecteren. Tot slot hoeft u enkel het rekeningnummer mee te delen waarop u uw terugbetaling wenst te ontvangen.

De terugbetaling gebeurt automatisch. U hoeft dus geen verdere actie te ondernemen.

Als u het nummer van uw andere rekening niet meedeelt, kan het Garantiefonds uw tegoeden niet terugbetalen.

Berekening van uw restitutiebedrag

Om het bedrag van uw terugbetaling te berekenen, worden alle kredieten (hoofdkredieten, rente en toebehoren) van al uw rekeningen bij dezelfde beleggingsonderneming opgeteld.

Dit bedrag wordt vervolgens omgezet in euro en eventueel beperkt tot 100.000 euro.

Dekking levensverzekering

Als uw verzekeringsmaatschappij failliet wordt verklaard of niet meer in staat is om u terug te betalen, betaalt het Garantiefonds binnen 3 maanden uw tegoeden terug, tot een maximumbedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling.

Deze termijn kan door het Garantiefonds 3 keer worden verlengd.

Bij het Garantiefonds aangesloten levensverzekeringsinstellingen

Alle verzekeringsinstellingen naar Belgisch recht die een vergunning als levensverzekeraar hebben en onder tak 21 vallen, genieten deze bescherming.

Deze garantie is echter niet onderworpen aan Europese harmonisatie. Bijgevolg is elke bescherming die wordt toegepast op een levensverzekeringscontract dat aan buitenlands recht is onderworpen of dat is gesloten met een levensverzekeringsinstelling naar buitenlands recht, ook aan dat buitenlandse recht onderworpen.

Producten beschermd door de levensverzekeringsgarantie

Alle levensverzekeringscontracten met rendementsgarantie, die onder het Belgische recht vallen en onder tak 21 vallen, worden door deze garantie beschermd.

Uitgesloten:

 • Contracten betreffende aanvullende pensioenen en de fiscale behandeling daarvan en bepaalde aanvullende socialezekerheidsuitkeringen (groepsverzekering enz.)
 • Contracten betreffende aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (LPCI,…)

Heeft u recht op de levensverzekeringsgarantie?

Om van de levensverzekeringsgarantie te genieten in geval van faillissement van uw verzekeringsmaatschappij, moet u het Garantiefonds binnen twee maanden na het faillissement het formulier toezenden dat u op hun website ter beschikking wordt gesteld.
U kunt ook een eenvoudige aanvraag indienen met een kopie van uw identiteitskaart.

U kunt dan kiezen uit twee mogelijkheden:

 • Een terugbetaling van de afkoopwaarde van uw verzekeringspolis naar een bankrekening van uw keuze. In dit geval kunnen er vóór de terugbetaling belastingen worden ingehouden.
 • Overdracht van uw verzekeringscontract naar een andere verzekeringsinstelling. Een fiscaal attest van de nieuwe verzekeringsinstelling moet bij uw aanvraag worden gevoegd. Met deze optie hoeft u geen belasting te betalen, op voorwaarde dat het nieuwe contract dezelfde fiscale voordelen heeft als het vorige.

Het bedrag van uw restitutie

Het bedrag van uw vergoeding is gelijk aan de afkoopwaarde van uw contract op het moment dat uw verzekeringsinstelling in gebreke blijft. Zij kan onderworpen zijn aan belastingen en is beperkt tot € 100.000 per persoon en per verzekeringsinstelling.

Het Beschermingsfonds

De garantie van financiële instrumenten

Deze bescherming wordt toegepast op de financiële instrumenten die u bij uw instelling hebt gedeponeerd.

De instellingen die deel uitmaken van de beschermingsregeling zijn de volgende:

 • Kredietinstellingen
 • Beursvennootschappen
 • Bedrijven voor beleggingsadvies en vermogensbeheer
 • Beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging die ook een vergunning hebben om individuele portefeuilles te beheren

Merk op dat u reeds een aanzienlijke rechtsbescherming geniet voor de effecten die u aan uw financiële instelling hebt toevertrouwd. U blijft de rechtmatige eigenaar van uw effecten en u hebt er een rechtstreekse aanspraak op. Dit betekent dat uw effecten door de curator aan u moeten worden teruggegeven. Dit betekent dat uw effecten door de curator aan u moeten worden teruggegeven en nooit in het vermogen van een eventueel faillissement kunnen worden opgenomen.

Indien u door het faillissement van de bewaarder uw effecten niet meer kunt terugkrijgen, kunt u voor het geleden verlies een beroep doen op de beschermingsregeling.
De tussenkomst van de beschermingsregeling kan alleen worden overwogen indien u, na de teruggave van al uw beschikbare effecten, een deel van uw tegoeden niet heeft kunnen recupereren.
Dergelijke gevallen doen zich meestal alleen voor bij administratieve fouten of andere soorten onregelmatigheden.

De teruggave van uw gedeponeerde stukken zal geschieden in de vorm van een overboeking naar een effectenrekening die u bij een andere instelling moet hebben geopend. Dit is ongeacht de waarde van uw effecten op het moment dat de bewaarder in gebreke blijft.
De beschermingsregeling biedt geen dekking tegen een eventueel waardeverlies van uw effecten.

Het risico dat uw vordering op uw in gebreke gebleven instelling blijft openstaan, na de teruggave van al uw beschikbare effecten, is dus zeer beperkt.

Daarom bedraagt het maximumbedrag dat door de aanvullende bescherming van het beschermingsfonds wordt gedekt 20.000 euro per persoon en per instelling.

Als u nog niet volledig bent gecompenseerd, hebt u bovendien nog een vordering op de betrokken financiële instelling waarvoor u een faillissements- of liquidatiedividend kunt opeisen.

Voorwaarden voor terugbetaling

De precieze vergoedingsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om op deze bescherming een beroep te kunnen doen, zijn vastgesteld in de interventieverordening.
Deze regels bepalen welke begunstigden voor vergoeding in aanmerking komen, de aard van de voor vergoeding in aanmerking komende activa, de te volgen procedures en de berekeningsmethode.

Contact opnemen met het Garantiefonds

Garantiefonds FAQ

Als u een vraag heeft over hun garanties, nodigt het Garantiefonds u eerst uit om de veelgestelde vragen in de FAQ op hun website te raadplegen.

E-mail uitwisseling

Als uw vraag niet in hun FAQ staat, kunt u hen een e-mail sturen naar het volgende adres :

protectionfund.treasury@minfin.fed.be

Telefoon

Als uw vraag dringend is en niet per e-mail kan worden beantwoord, kunt u hen bellen op 02 57 257 57.

Openbare dienst Federale financiën
Algemene Administratie van de Schatkist
Beschermingsfonds
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel

Tel: 02 57 478 40
Website: https://www.fondsdegarantie.belgium.be

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px