FOD Financiën

De in 2002 opgerichte FOD Financiën is de federale overheidsdienst die belast is met het beheer van de financiële aspecten van België.

Het statuut van de FOD Financiën

De FOD Financiën is een openbare dienst van de Belgische Staat. Aangezien dit statuut een activiteit aanduidt die tot doel heeft te voorzien in een behoefte van algemeen belang, is zijn hoofddoel het leveren van een reële toegevoegde waarde aan de maatschappij.

De opdrachten van de FOD Financiën

Met zijn opdrachten werkt de FOD Financiën aan een veilige en gezonde samenleving. Daartoe past hij het belastingstelsel toe en zorgt hij voor financiële en juridische stabiliteit.

De belangrijkste taken van de FOD Financiën zijn de volgende:

 • Heffen, innen en invorderen van belastingen
 • Beheer van de overheidsschuld en handhaving van het saldo van de schatkist
 • Rechtszekerheid van het legale verkeer van goederen
 • Controle van de uitvoer, invoer en doorvoer van goederenstromen
 • Bijdragen aan de preventie en bestrijding van alle vormen van fraude en criminaliteit binnen het kader van zijn bevoegdheden.
 • Expertise en politieke ondersteuning

De structuur van de FOD Financiën

Verantwoordelijke minister

De huidige minister van Financiën van de FOD is Vincent Van Peteghem.

Voorzitter van het directiecomité

Sinds de CoperFin-hervorming wordt de FOD Financiën geleid door een voorzitter die rechtstreeks rapporteert aan de minister. Hij wordt benoemd voor een beperkte periode.
De huidige voorzitter van de FOD Financiën is Hans D’Hondt.

Directiecomité

Het directiecomité van de FOD Financiën bestaat uit de voorzitter, 2 directeurs, 6 administrateurs-generaal en 2 algemene adviseurs.

Fod financiën

De algemene administraties van de FOD Financiën

Strategische expertise en ondersteuning

De Algemene Administratie Strategische Expertise en Ondersteuning is belast met de volgende taken :

 • Opstellen, coördineren, uitvoeren en controleren van wetgeving op de bevoegdheidsgebieden van de FOD Financiën.
 • Beleid analyseren en studies uitvoeren naar het effect van beleidsopties.
 • Sluiten van op belastingen gebaseerde zetelovereenkomsten en ondersteunen van internationale investeringen.
 • Beheren en beschikbaar stellen van relevante informatiebronnen en informatie.

Belastingen

De Algemene Belastingdienst is belast met de eerlijke en correcte berekening van de verschuldigde belastingen en inhoudingen.
Deze administratie is belast met de volgende belastingen en inhoudingen:

 • Inkomstenbelasting (van natuurlijke en rechtspersonen, vennootschappen en niet-ingezetenen).
 • TVA
 • Pre-discounts:
  • Bronbelasting
  • Bronbelasting op inkomen uit arbeid
 • Speciale belastingen
  • Belasting op kansspelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Belasting op automatische amusementstoestellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inzameling en terugwinning (AGPR)

De Algemene Administratie Inning en Terugvordering heeft 4 belangrijke opdrachten binnen de FOD Financiën:

 • Staatsfinanciering
 • Optimale incasso en snelle belastinginning
 • Terugbetaling aan bedrijven en burgers
 • Toewijzing van inkomsten aan de federale staat, de EU en andere autoriteiten

Bijzondere Belastinginspectie (ISI)

De bijzondere belastinginspectie heeft tot taak ernstige en georganiseerde belastingfraude te bestrijden. Zij is dus bevoegd om de fiscale situatie van alle belastingplichtigen te controleren. Dit geldt voor alle rechten, belastingen en heffingen die de federale staat moet controleren, vaststellen of innen.

Douane en accijnzen

De douane is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Bescherming van de samenleving
 • Bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen
 • Beveiliging van de toeleveringsketen

Erfgoeddocumentatie

Het beheer van de documentatie inzake onroerend goed is verantwoordelijk voor het beheer van de documentatie inzake onroerend goed. Deze goederen omvatten zowel onroerende als persoonlijke goederen, zoals auto’s, meubilair, geld en juwelen.

Zij heeft de volgende taken:

 • Inning van hypotheek-, successie- en registratierechten
 • Organisatie van de verkoop van staatseigendommen
 • Onteigening in het algemeen belang
 • Vaststelling van het kadastraal inkomen

Schatkist

De Algemene Administratie van de Schatkist is de centrale publieke speler in de financiële wereld.
Zij biedt de volgende diensten en activiteiten aan:

 • De Deposito- en Consignatiekas
 • Controle en naleving
 • UBO-register
 • Garantiefondsen, beschermingsfondsen en staatsgaranties
  • Het Garantiefonds beschermt uw vermogen door in te grijpen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Voor meer informatie over het Garantiefonds.
  • Het Beschermingsfonds is verantwoordelijk voor de bescherming van beleggers.
  • Staatsgaranties zijn de garanties die op de kredieten van bepaalde overheidsinstellingen worden verleend. Zij omvatten ook de staatsgaranties die zijn verleend aan financiële holdings en kredietinstellingen naar aanleiding van de gezondheids-, financiële en economische crisis in verband met covid-19, met het oog op het behoud van de stabiliteit van het financiële stelsel in België.
 • Munten
 • Internationale en Europese financiële kwesties
 • Financiële verrichtingen van de Schatkist

Instellingen in het kader van de FOD Financiën

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De FSMA is, in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB), belast met het toezicht op de financiële sector in België.

De eenheid voor financiële informatieverwerking (CTIF)

De CTIF is belast met de analyse van elk feit of elke financiële verrichting die verdacht wordt van financiering van terrorisme of van het witwassen van geld en die haar wordt gemeld door de personen en instellingen die er wettelijk toe behoren.
De CTIF is een onafhankelijke administratieve instantie met rechtspersoonlijkheid. Zij staat onder toezicht van de ministers van Financiën en Justitie.

De commissie belast met de taxatie van kunstwerken voor de toepassing van bepaalde belastingen

Deze commissie is onder meer belast met de waardering van kunstwerken voor de toepassing van bepaalde belastingwetten. Zij telt 11 leden, benoemd door de minister van Financiën.

De Koninklijke Schenking

De Koninklijke Schenking is een autonome openbare instelling van de Staat. Zij is belast met het beheer van alle goederen die Koning Leopold II aan de Belgische Staat heeft overgedragen.
Deze instelling staat onder toezicht van de minister van Financiën en geniet volledige financiële autonomie.

De Nationale Loterij

Als naamloze vennootschap van publiek recht heeft de Nationale Loterij als opdracht de sociaal verantwoorde, veilige en betrouwbare organisatie van openbare loterijen, wedstrijden, weddenschappen en kansspelen.
De Nationale Loterij staat onder de rechtstreekse controle van de Belgische overheid, via de ministers van Begroting en Financiën.

De fiscale bemiddelingsdienst

De Fiscale Bemiddelingsdienst voert sinds 1 januari 2019 de volgende taken uit:

 • Bemiddeling bij belastinggeschillen
 • Besluitvorming over de matiging of kwijtschelding van administratieve boetes en belastingverhogingen

SECAL werd opgericht om twee missies uit te voeren:

 • Burgers helpen bij de correcte uitvoering van gerechtelijke beslissingen (inning van alimentatiebetalingen)
 • Armoedebestrijding (betaling van voorschotten op alimentatiebetalingen)

De Advance Tax Rulings Service (ATS)

De ADS biedt elke belastingplichtige de mogelijkheid om bij de FOD Financiën vooraf een standpunt in te winnen over de fiscale gevolgen van een situatie of transactie die nog geen fiscale gevolgen heeft gehad.

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

De FPIM is de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappi. Zij heeft een dubbele functie

 • als investeringsmaatschappij
 • Functie als overheidsholding

Alle investeringen in het kader van de overheidsholding gebeuren in overleg met de overheid.
In het verlengde van haar overheidsholdingfunctie kan de FHIC op verzoek van de federale overheid ook participaties in ondernemingen verwerven.

Contacteer FOD Financiën

Bel de FOD Financiën

U kunt de FOD Financiën elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bellen op 02 572 57 57 (normaal tarief).

Een afspraak maken

De FOD Financiën ontvangt u in zijn kantoren, enkel op telefonische afspraak.

Communicatie per post

U kunt met de FOD Financiën communiceren via een briefwisseling.
Hun officiële correspondentieadressen vindt u hier.

Contactformulier

U kunt hen ook vragen stellen via hun online contactformulier.

FAQ van de FOD Financiën

Raadpleeg de meest gestelde vragen op de website van de FOD Financiën:

FAQ voor bedrijven
FAQ voor zelfstandigen en vrije beroepen
FAQ voor VZW’s

FOD Financiën Brussel North Galaxy Building – Hoofdkantoor
33, Koning Albert II-laan
1030 – Schaarbeek

Telefoon: +32 2 572 57 57
Website: www.finances.belgium.be

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px