CFI - De Cel voor Financiële Informatieverwerking

De CTIF is een onafhankelijke administratieve instantie met rechtspersoonlijkheid, die onder toezicht staat van de ministers van Financiën en Justitie. Zij staat centraal in het stelsel ter bestrijding van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld.

Samenstelling van de CFI

De CFI wordt geleid door een magistraat, de heer Philippe de Koster.
De activiteiten van de CFIworden georganiseerd door haar voorzitter en vice-voorzitter.
Zij bestaat ook uit een hoge officier van de federale politie en financiële deskundigen.

Taken van de CFI

De belangrijkste taak van de CFI is het analyseren van verrichtingen die verdacht worden van de financiering van terrorisme of het witwassen van geld.
Daartoe beschikt de CFI over een aantal prerogatieven die haar door de wet van 18 september 2017 werden toegekend.

Ze treedt op als filter tussen de door de wet geviseerde personen en instellingen en de gerechtelijke overheden.

De CFI werd ook belast met het uitbrengen van adviezen en het coördineren van het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De CTIF verwerkt de informatie die haar door de onder de wet vallende personen en instellingen wordt toegezonden. Het is dus de bedoeling dat zij de informatie ontvangt en analyseert die haar door :

  • De met het toezicht op de financiële markten belaste autoriteiten
  • Buitenlandse organisaties die soortgelijke functies vervullen als de Commissie, in een context van wederzijdse samenwerking
  • De onder de wet vallende meldingsplichtigen
  • De toezichthoudende autoriteiten van de onder de wet vallende rapporterende entiteiten
  • De bevoegde autoriteiten voor de ontvangst van aangiften van grensoverschrijdend transport van liquide middelen die worden gedaan in toepassing van het koninklijk besluit van 26 januari 2016
  • Het Openbaar Ministerie in het kader van een onderzoek of informatie met betrekking tot de financiering van terrorisme of terrorisme
  • Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) van de Europese Commissie in een onderzoek naar fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Economische Ruimte.
  • Voorlopige bewindvoerders, curatoren en ambtenaren van de administratieve diensten van de staat die in de uitoefening van hun beroep of functie feiten waarnemen waarvan zij vermoeden of weten dat zij verband houden met de financiering van terrorisme of het witwassen van geld.

Contact opnemen metCFI

U kunt per e-mail contact opnemen met de CFI op het volgende adres: info@ctif-cfi.be

CFI – De Cel voor Financiële Informatieverwerking
Avenue de la Toison d’Or, 55
1060 – Sint-Gillis

Tel: +32 2 533 72 11

Ctif

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px