De belasting op effectenrekeningen

Sinds februari 2021 geldt een nieuwe belasting op effectenrekeningen. Ontdek alles over de fiscaliteit van uw effectenrekening in België!

Wie is aansprakelijk voor de belasting op effectenrekeningen?

Deze belasting betreft effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan EUR 1 miljoen. Deze effectenrekeningen zijn dan onderworpen aan een belasting van 0,15%.
Er zij op gewezen dat het om de effectenrekeningen gaat en niet om de houders ervan, die dus voor dezelfde belasting kunnen worden aangeslagen.

  • Voor personen die in België wonen, wordt de belasting toegepast op effectenrekeningen die zowel in België als in het buitenland worden aangehouden.
  • Voor niet-ingezetenen wordt de belasting alleen toegepast op effectenrekeningen die in België worden aangehouden.
    Dit geldt ongeacht of de effectenrekeningen worden aangehouden door rechtspersonen, natuurlijke personen of oprichters van juridische constructies.

Er bestaat echter een uitzondering voor niet-ingezetenen. Niet-ingezetenen zijn belasting verschuldigd op effectenrekeningen bij een Belgische financiële instelling, tenzij zij zich kunnen beroepen op het dubbelbelastingverdrag, dat de heffingsbevoegdheid toekent aan de woonstaat.

Op welke effecten is de belasting op effectenrekeningen van toepassing?

Alle financiële instrumenten en gelden op een effectenrekening vallen onder de belasting.

Het kan gaan om aandelen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, trackers, spaarobligaties, opties, swaps en contanten.

Sommige verzekeringsproducten zijn, wanneer zij door de verzekeraar op een effectenrekening worden aangehouden, indirect aan belasting onderworpen.

Hoe wordt de belasting op effectenrekeningen berekend?

Zoals gezegd zijn alleen effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro aan deze belasting onderworpen. Dit geldt ongeacht het aantal houders van de effectenrekening. Als een effectenrekening een gemiddelde waarde van EUR 1,4 miljoen heeft en in gelijke delen door 4 houders wordt aangehouden, is deze rekening dus aan de belasting onderworpen.

De gemiddelde waarde van een effectenrekening wordt door de belastingdienst vastgesteld aan de hand van een referentieperiode die loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.
Concreet wordt de waarde van een effectenrekening op vier specifieke data (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september) geanalyseerd en op basis daarvan de gemiddelde waarde vastgesteld.

Als deze waarde meer dan 1 miljoen euro bedraagt, is de belasting van 0,15% verschuldigd.

Berekening van effecten in vreemde valuta

Indien een effectenrekening belastbare effecten in vreemde valuta vermeldt, vindt een omrekening in euro plaats tegen de door de NBB (Nationale Bank van België) gepubliceerde wisselkoers op de desbetreffende referentiedatum.

Zichtrekening gekoppeld aan een effectenrekening

De Belgische belastingdienst stelt dat een zichtrekening gekoppeld aan een effectenrekening niet belast wordt. De kasmiddelen op deze rekening-courant worden derhalve niet opgenomen in de berekening van de gemiddelde waarde van de effectenrekening.
Zoals hierboven uiteengezet, is elke liquiditeit op de effectenrekening zelf echter onderworpen aan belasting.

Wilt u een effectenrekening openen? Vind alle nodige informatie en vergelijk de effectenrekeningen op de Belgische markt.

Hoe wordt de belasting op effectenrekeningen geheven?

  • In het geval van een effectenrekening bij een Belgische tussenpersoon (beursvennootschap, kredietinstelling, enz.) wordt de belasting door de tussenpersoon zelf berekend en geheven. Met andere woorden, de houder(s) van de effectenrekening hoeft (hoeven) niets te doen. Het is de tussenpersoon die zorgt voor de belastingaangifte bij het bevoegde kantoor en de betaling van de belasting aan de staat.
  • In het geval van een effectenrekening bij een buitenlandse bank kan de bank een vertegenwoordiger in België aanstellen die verantwoordelijk is voor de toepassing van de wettelijke formaliteiten.
    In dat geval is het aan de houder(s) van de effectenrekening om deze formaliteiten te vervullen en de belasting te betalen. Indien de effectenrekening door meer dan één houder wordt aangehouden, kan één van hen de aangifte namens allen indienen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang:

Logo GeldExpert détouré h-65px